Farklı Programlarda Fransızca Öğrenenlerin Çeviri Edimlerine Karşılaştırmalı Bir Bakış Denemesi

Yusuf POLAT, Gül ÖZAVCI YAPICI

Öz


Çeviri edincinin diğer alt edinçleri yanında iki dil edinci temel nitelik taşımaktadır. Diğer bir deyişle, yetersiz iki dil edincine sahip bireylerin çeviri edincinin (araştırma, kültür, konu, aktarım ve metin) alt edinçlerine ilişkin eğitimden beklenen faydayı sağlaması beklenemez. Bu çerçevede, öğretmen, edebiyat uzmanı ve çevirmen yetiştiren programlarla herhangi bir kursta Fransızca öğrenen bireylerin çeviri edinçlerinin karşılaştırılmasından elde edilen veriler bu düşünceyi güçlendirmektedir. Nitekim bu çalışmada, teknik nitelikli bir metin sözü edilen programlarda Fransızca öğrenen öğrencilere çevirtilerek birimsel denklik, dilbilgisel doğruluk, kullanılabilirlik, yerindelik ve erişilebilirlik ölçütleri çerçevesinde değerlendirilmiş ve daha fazla çeviri yapan öğrencilerle, diğer öğrencilerin çeviri edimlerinde farklılık olup olmadığı sorusunun yanıtı aranmıştır. Elde edilen sonuçlar, daha fazla çeviri yapan öğrenciler lehine belirgin bir üstünlükten söz edilemeyeceğini göstermektedir. Sonuçlar ayrıca, çeviri edincinin gelişmişliği ile sınıf düzeyi arasında doğrudan bir ilişki olmayabileceğini ortaya koymaktadır. Belge incelemesi yöntemi ile 201 öğrenciden elde edilen verilerin kullanıldığı araştırma sonuçları çevirmen eğitiminin öğrenenlerin A dili ve B dili ile ilişkisi çerçevesinde belirlenen ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanması gereğini açıkça ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler


Çeviri; Çeviri Edinci; Çevirmen Eğitimi; Yabancı Dil Öğretimi

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2020.11.1.17