Türk İşaret Dili (TİD) Atölye Çalışmasının, Sağır İnsanlarla İletişime Yönelik Tutumlara Etkisi: Sosyal Hizmet Öğrenci Grubu Araştırması

Gül KARAHAN, Veli DUYAN

Öz


Bu araştırma TİD atölye çalışmasının, sağır insanlarla iletişime yönelik tutumlara etkisini incelemek amacıyla ve bir grup sosyal hizmet bölümü öğrencisi ile yapılmıştır. Bu amaçla çalışma kapsamında 29 öğrencinin dâhil olduğu TİD ve sağır kültürü hakkında bilgi sahibi olmaya ve deneyim edinmeye yönelik farklı teknik ve materyalleri içerecek şekilde yapılandırılmış bir atölye çalışması yapılmıştır. Araştırma tek grup “ön test-son test” modeline dayalı yarı deneysel, bir başka ifadeyle “tek birim” modeline dayalı bir çalışmadır. Araştırmada, atölye çalışmasına katılan öğrencilerin sağır insanlarla iletişime yönelik olarak atölye öncesindeki ve atölye sonrasındaki tutumları, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve elde edilen verilerin analizi SPSS for Windows 22.0 programı ile yapılmıştır. Çalışma sonunda; öğrencilerin sağırlar ile işiten bireyler arasında etkin ve tam bir iletişimin mümkün olup olmadığına ilişkin görüşlerini oluşturan puanlarda ortalama 3,07 puan, Sağırlar Hakkındaki Düşünceler Ölçeği'nden aldıkları puanlarda ortalama 9,41 puan değişim gerçekleştiği; başka bir ifadeyle atölye çalışmasının, atölyeye katılan öğrencilerin sağır insanlarla iletişime yönelik tutumlarını olumlu yönde değiştirdiği belirlenmiştir. Sonuç olarak bu araştırmada; TİD ve sağır kültürü hakkında bilgi sahibi olmaya ve deneyim edinmeye yönelik TİD atölye çalışmasının, atölyeye katılan öğrencilerin sağır insanlarla iletişime yönelik tutumları üzerinde olumlu yönde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler


TİD; Atölye Çalışması; Sağır; İletişim; Tutum; Sosyal Hizmet

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2020.11.1.9