Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Akademisyenlerinin Akademik Sosyal Ağları Kullanım Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

Demet IŞIK, Özlem GÖKKURT DEMİRTEL

Öz


Günümüzde bilimsel çalışmaların görünürlüğünün artırılması ve bilimsel iletişimin daha hızlı gerçekleşmesi için sosyal ağlardan giderek daha fazla yararlanılmaktadır. Özellikle akademik dünyada araştırmacılar çalışmalarını akademik sosyal ağlarda yayımlayarak bilim dünyasına duyurmayı tercih etmektedirler. Bu nedenle akademik sosyal ağların kullanımını ölçmeye yönelik çalışmalar literatürde ağırlık kazanmıştır. Çalışmanın kuramsal anlatımında akademik sosyal ağlardan Google Scholar, ResearchGate, Academia.edu ve Mendeley inceleme kapsamına alınmıştır. Bu dört akademik sosyal ağ, sağladıkları araçlar açısından karşılaştırılarak benzer ve farklı yönleri ortaya konulmuştur. Daha sonra Ankara'daki Bilgi ve Belge Yönetimi-BBY Bölümleri akademisyenlerinin akademik sosyal ağlar konusundaki farkındalıkları ve bilgi düzeylerini saptamak için anket yöntemi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, BBY Bölümü akademisyenlerinin çoğunluğu sosyal ağları ve akademik sosyal ağları kullanmaktadır. Sosyal ağlardan Instagram, Twitter ve Facebook'un en sık kullanılan ağlar olduğu; Google Scholar, ResearchGate, Academia.edu, LinkedIn ve Mendeley'in en sık kullanılan akademik sosyal ağlar olduğu tespit edilmiştir. Akademik sosyal ağlar akademisyenler tarafından ağırlıklı olarak alanları ile ilgili yayınları ve yenilikleri takip etmek ve akademik çalışmalarını paylaşmak amaçları için kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Akademik Sosyal Ağlar; Google Scholar; ResearchGate; Academia.edu; Mendeley; Açık Erişim; Bilgi ve Belge Yönetimi; Akademik Etki

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2020.11.2.6