İnternette Haber Üretimi ve Gazeteciler Üzerine Bir Araştırma: Alternatif Bir Kavramsal Çerçeve Denemesi

Atike Sevtap DEMİR, Çağrı KADEROĞLU BULUT

Öz


Bu çalışma, yeni iletişim teknolojilerinin mümkün kıldığı olanaklarla oluşan internet gazeteciliğinde çalışma ve haber üretme pratiklerini incelemektedir. Çalışmanın kavramsal çerçevesi emek süreci kuramı etrafında oluşturulmuştur. Çalışmanın varsayımı, internet gazeteciliği üzerine var olan yazında teknoloji ve dönüşüm tartışmalarının, söz konusu dönüşüme ilişkin bütüncül bir kavrayış sunmaktan uzak olduğu ve dönüşümü emek süreci teorisiyle incelemenin bu eksikliği gidermeye katkı sunacağıdır. Bu kapsamda çalışmada yeni teknolojiler, internette haber üretme pratikleri ve çalışma koşulları gazetecilerin emek sürecinin bileşenleri olarak ele alınmakta ve teknolojinin bu süreçteki önemli etkisinin emek sürecini bir bütün olarak nasıl dönüştürdüğü tartışılmaktadır. Böylece, literatürdeki geniş kanının aksine internetin gazeteciler için mutlak özgürleştirici bir alan olup olmadığı sorgulanacaktır. Bu çerçevede internet medyasında çalışan yedi gazeteciyle gazetecilik pratikleri üzerine derinlemesine görüşmeler yapılmış ve yedi kurumda sistematik olmayan gözlemler gerçekleştirilmiştir. Bulgular tartışmanın kavramsal çerçevesi ekseninde sınıflandırılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde yeni iletişim teknolojilerinin gazetecilik üzerinde yarattığı dönüşüm tartışılacak, ikinci bölümde emek süreci bağlamında gazetecilerin temel sorun alanları saptanacaktır. Üçüncü bölümde ise internet gazeteciliğinde emek süreci alandan bulgularla açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler


Yeni İletişim Teknolojileri; Emek Süreci; Vasıf; İnternet Gazeteciliği

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2020.11.2.2