Styria Bölgesi (Avusturya) Yenilik Sistemi'nin Genel Bir Değerlendirmesi

Fatih ÇELİK

Öz


Yenilik, kısaca bilginin ürünler ve süreçler şeklinde ticarileştirilmesidir. Yenilikler, klasik iktisatçılardan beri ekonomide önemli bir yere sahiptir. Günümüzün küreselleşen dünyasında bu önemi daha da artmıştır. Küresel rekabet gücünde, yenilikler önemli bir unsur haline gelmiştir. Bu nedenle yeniliklerde sistem yaklaşımı temelinde 1980'lerde Ulusal Yenilik Sistemi (UYS), 1990'larda Bölgesel Yenilik Sistemi (BYS) ve 2000'lerde Sektörel Yenilik Sistemi (SYS) gibi yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu çalışmada, Avusturya'nın Styria Bölgesi Yenilik Sistemi temel bileşenleri (stratejiler, aktörler ve araçlar) ile analiz edilmiştir. Bir sanayi bölgesi olan Styria, II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'nın yeniden yapılanmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu dönemde, demir-çelik sektörüne dayalı bölge ekonomisi oldukça gelişmiştir. 1980'lerde dış ticarete açılan bölge, düşük maliyetli gelişmiş ülkelerin rekabet baskısı altında kalmıştır. Bölgenin küresel rekabet gücünü yenilikler temelinde artırmak için yerel aktörlerin işbirliğinde Bölgesel Yenilik Sistemi geliştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniğiyle yapılan analizle Styria Bölgesi Yenilik Sistemi'nin temel bileşenleri (stratejiler, aktörler ve araçlar) ortaya konmuştur. Bunlar, stratejiler (kalkınma, teknoloji, ekonomi ve araştırma stratejileri), aktörler (Bilim, Araştırma ve Ekonomi Bakanlığı, Ulaştırma, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı ile bölge yönetimi, üniversiteler ve araştırma kurumları gibi yerel aktörler) ve araçlar (mali destekler, kümeler, yetkinlik merkezleri gibi). Analizle Styria bölgesinin yenilik sistemi temelinde sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Yenilik; Bölgesel Yenilik Sistemi; Styria Bölgesi Yenilik Sistemi

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2020.11.2.8