Açık İnovasyon İle Örgüt Kültürü İlişkisi: Türkiye'de Bilişim Sektöründe Bir Araştırma

Serhat KASALAK

Öz


Bu çalışmanın amacı Türkiye'de bilişim sektöründe yer alan firmaların açık inovasyon inisiyatiflerini araştırmak ve açık inovasyon, örgüt kültürü ile sosyal ağlar arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmada örnek olay incelemesi yöntemi uygulanarak, bilişim sektöründe faaliyet gösteren yedi işletme ile açık inovasyon uygulamalarını incelemek ve açık inovasyon, örgüt kültürü ve sosyal ağlar arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla görüşmeler yapılmıştır. Çalışma sonucunda, bilişim şirketlerinin bulundukları sektör itibarıyla açık inovasyonu uyguladıkları, açık inovasyonu uygulamada başarılarıyla farklılaşan firmaların, sosyal ağda daha merkezde olan ve daha sağlam bağları olan firmalar olduğu tespit edilmiştir. Yine araştırma sonucunda, firmalarda açık inovasyon uygulamalarını başarılı şekilde hayata geçirebilmek için, destekleyici ve uyumlu bir örgüt kültürünün olması gerektiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Açık İnovasyon; Örgüt Kültürü; Ağ Teorisi

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2020.11.2.17