Öğrenci Hizmetlerinin Yönetimi Kapsamında Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi

Gönül AYDIN

Öz


Bu çalışmanın amacı, Ankara Üniversitesi lisans ve ön lisans öğrencilerinin öğrenci hizmetlerinin yönetimi kapsamında üniversiteden memnuniyet düzeylerini saptamak ve hizmet niteliği açısından üniversitenin gelişimine katkı sağlamaktır. Araştırmanın örneklemi, Ankara Üniversitesi'ndeki 18 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı ve 10 Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 523 kadın, 523 erkek toplam 1.046 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen “Öğrenci Hizmetlerinin Yönetimine İlişkin Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Memnuniyet Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek çalışması sonucunda elde edilen veriler SPSS Programı ile analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde ortalama, standart sapma, alt amaçlara yönelik iki grup karşılaştırmalarında bağımsız gruplar için t-testi, ikiden fazla grupların karşılaştırılmasında ise varyans analizi (tek yönlü ANOVA) kullanılmıştır. Yönetim, öğrenci ve destek boyutları arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için Pearson Korelasyon Analizi kullanılmış ve üç boyut arasında pozitif ve güçlü bir ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir. Çalışmada öğrencilerin Ankara Üniversitesi'nden genel memnuniyetlerinin orta düzeyde olduğu, öğrenci görüşlerinin fakültelere ve meslek yüksekokullarına göre, fakülte veya meslek yüksekokullu olma durumuna göre ve sınıflara göre farklılık gösterdiği, cinsiyete ve ailenin gelir durumuna göre ise farklılık göstermediği sonuçları elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Ankara Üniversitesi; Öğrenci Memnuniyeti; Öğrenci Hizmetleri; Yönetim; Destek Hizmetleri

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2021.12.1.8