Magazin Dergilerinde Erkek Kimliğinin Sunumu: Gentlemen ve Cosmopolitan Dergileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Ali Can KARAKULAK, Hatice BAYSAL

Öz


Geçmişten günümüze insan bedeninin çıplaklığı ve içerdiği mesaj, medya sektöründe birçok yönden alıcısının/izlerkitlenin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Okuyucunun ilgisini çeken ticari amaçlarla metalaştırılmış insan bedeni; görselliğin hayatımızdaki yerini arttırmasıyla da literatürde üzerinde çalışmalar yapılan bir alan olarak öne çıkmaya başlamıştır. Kadın bedeninin sıradanlaştırıldığı günümüz magazin dergilerinde artık izlerkitlenin dikkatini çekebilecek bir unsur olarak erkek bedeni kullanılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda, insan bedeninin; tüketici kitlenin ilgisini çekmeye yönelik bir araç olarak nasıl kullanıldığı ve erkek bedeninin bu çerçevede nasıl konumlandırıldığı bu araştırmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Araştırma, Gentlemen ve Cosmopolitan isimli iki farklı derginin, dört farklı sayısı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Gentlemen ve Cosmopolitan dergilerinin erkek bedenini nasıl işlediklerine yönelik bulguların toplanılması ve toplanan bulguların erkek bedeninin nasıl araçsallaştırıldığı ve hangi mesajları iletmekte kullanıldığı belirlenmiştir. Dergilerde yer alan görseller daha iyi okuma yapılabilmesi için çeşitli kategorilere ayrılmış; metinler ve görseller arasındaki ilişki, okuyucuya verilmek istenen mesajlar; anlam ve yan anlam boyutunda incelenmiştir. Gentlemen ve Cosmopolitan dergilerinin Temmuz 2019 ve Mart 2020 sayılarının rastlantısal örneklem olarak belirlendiği araştırmada, nitel analiz yöntemlerinden, karşılaştırmalı betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca araştırma kapsamında, konuyla ilgili daha önce gerçekleştirilmiş araştırma verileri irdelenmiş olup analiz unsuru olarak semiyotik biliminden de yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler


İnsan Bedenlerinin Metalaştırılması; Karşılaştırmalı Betimsel Analiz; Semiyotik; Dergilerde Erkeklik Kimliği

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2021.12.2.3