Türkiye'de Jeotermal Elektrik Enerjisi Üretimi İçinde Aydın İlinin Yeri ve Önemi

Ömer Faruk TUNÇBİLEK, Mutlu YILMAZ

Öz


Yenilenebilir enerji kaynakları fosil yakıtlar ile kıyaslandığında çevresel etkileri bakımından zararsız, sürdürülebilir ve temiz kaynaklardır. Ayrıca bu enerji kaynaklarında dışa bağımlı olma durumu söz konusu değildir. Bu yüzden dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine hız vermiştir. Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik üretimini teşvik amacı ile mevzuatların kolaylaştırılması ve devlet desteğinin arttırılması bu enerji kaynaklarına olan yatırım artmıştır. Son yıllarda Türkiye'de başta rüzgâr ve güneş enerjisi daha sonra ise diğer yenilenebilir enerji kaynakları yatırımları giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu enerji kaynaklarından birisi de Türkiye'de potansiyel bakımdan bol bulunan jeotermal enerjidir. Jeotermal enerji; yenilenebilir, sürdürülebilir, ucuz, kolay edilebilir, güvenilir, çevre dostu ve yeşil bir enerji türüdür. Ancak yatırım öncesinde doğru planlama ve fizibilite çalışmaları yapılmazsa, çevreye kalıcı ciddi hasarlar verebilmektedir. Jeotermal enerji kaynaklarından elektrik üretimi son yıllarda Türkiye'de bir hayli artış göstermiştir. Özellikle Ege Bölgesi ve özelinde Aydın İli jeotermal enerjiden elektrik üretiminde ilk sırada gelmektedir. Bu makalede yenilenebilir enerji kaynakları hakkında genel bir bilgi verilerek, Aydın İlindeki mevcut elektrik üretim faaliyetlerine ve jeotermal enerji üretiminin Aydın'daki yerine değinilecektir. Geçmişten günümüze jeotermal enerji santrallerinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi verilerek, Aydın İlinde faaliyet gösteren santrallerden ve Türkiye'nin elektrik üretimindeki payından bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler


Yenilenebilir Enerji; Jeotermal Enerji; Elektrik Enerjisi; Aydın İli

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2021.12.2.14