Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerinin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Ceren MUTLUER

Öz


Bu araştırma, tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme tekniklerinin akademik başarıya etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu araştırma bir meta-analiz çalışması olup 40 araştırma çalışmasından (makale, tez ve tam metin sunumlar) oluşmaktadır. Meta-analiz süreci için rastgele etkiler modeli seçilmiştir. Çalışmada ele alınan üç çalışmada tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme tekniklerinin akademik başarı üzerinde olumsuz etkisi bulunurken, 40 çalışmada tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme tekniklerinin akademik başarı üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır. Rastgele etkiler modeli kullanılarak hesaplanan genel etki +1.080'dir. Bu araştırma sonucunda tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri akademik başarı üzerinde geniş bir etkiye sahiptir.

Anahtar Kelimeler


Meta-Analiz; Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri; Akademik Başarı; Rastgele Etkiler Modeli

Tam Metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2022.13.1.2