Yüksek Vasıflı İşgücünün Göçü: Beyin Göçü

Emre SARCAN

Öz


Çalışmada, göç kavramı temelinde vasıflı işgücünün göçü yani beyin göçü olgusu incelenmiştir. Böylelikle göç literatürüne katkı sağlanması amaçlanmıştır. Beyin göçü; ekonomik ve politik gelişmeler, küreselleşme, değişen ekonomik örgütlenme, teknoloji, ulaşım olanakları, birey istek ve ihtiyaçları gibi çeşitli etkenlere bağlı olarak yüksek vasıflı ve iyi eğitim almış meslek gruplarının göç kararları alması sonucu gelişen bir göç türüdür. Bu kapsamda beyin göçü kavramı, beyin göçünün özellikleri, beyin göçünün yönü ve beyin göçünün belirleyicileri; itici ve çekici faktörlerin incelenmesi suretiyle analiz edilmiştir. Ardından Türkiye'nin beyin göçüne ilişkin güncel durumu incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise gelişmiş ülkelerin beyin göçüne ilişkin geliştirdiği istihdam odaklı politikalar ve stratejiler okuyucu ile paylaşılmıştır. Derleme bir çalışma olan bu çalışmada, daha önce yapılmış araştırmalar ışığında beyin göçünün ülkeler arasında bir rekabet alanı olarak ön plana çıktığı, gelişmiş ülkelerin ihtiyaç duyduğu yüksek vasıflı meslek gruplarının göçünün teşvik edildiği tespit edilmiştir. Bu süreçte gelişmiş ülkelerin beyin göçü ile ulusal insan kaynakları stratejilerini bir arada değerlendirerek göç politikalarını şekillendirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda, beyin göçünün belirleyicilerinin göç veren ülkeler tarafından analizinin yapılması ve beyin göçüne neden olan faktörlerin ortadan kaldırılmasına yönelik adımların atılması önerilmektedir. Ülkeler arasında süregelen küresel ekonomik rekabetin beyin göçü hareketlerini de diri tutacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler


Göç; Beyin Göçü; Beyin Göçü Politikaları; Yüksek Vasıflı İşgücü Göçü; Türkiye

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2022.13.2.7