Türk Konuşucuların COVID-19 ve COVID-19 Aşısına İlişkin Algıları

Elif ARICA AKKÖK

Öz


Bu çalışma anadili Türkçe olan konuşucuların COVID-19 hastalığına ve COVID-19 aşısına ilişkin algılarını incelemeyi ve bu iki kavrama ilişkin kavramlaştırmalarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için 13-20 Ocak 2021 tarihleri arasında 246 katılımcıya yönlendirici tamamlama sorularından oluşan yarı yapılandırılmış bir anket uygulanmıştır. Anketten elde edilen bulgular, Kavramsal Metafor Kuramı (KMK) çerçevesinde tartışılmıştır. Sonuçlar, Türk konuşucuların COVID- 19'u en sık GÜÇ, HAYVAN, HASTALIK, NESNE ve ISI kaynak alanları çerçevesinde kavramlaştırdığını, COVID-19 aşısını ise en sık GÜÇ, NESNE, HASTALIK, BELIRSIZ DURUM ve IŞIK kaynak alanları çerçevesinde kavramlaştırdıklarını göstermiştir. Çalışmanın sonuçları ayrıca, konuşucuların COVID-19'a karşı olumsuz, COVID-19 aşısına karşı olumlu bir değerlendirmeye sahip olduklarını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler


Metafor; COVID-19; COVID-19 Aşısı; Kavramlaştırma; Kavramsal Metafor Kuramı

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2022.13.1.4