Turizm Sertifikasyonu: Ankara Radisson Blu Otel’de Örnek Uygulama

İsa SATAR, Gül GÜNEŞ

Öz


Ulusal ve uluslararası düzeyde hızlı ekonomik gelişme, çevresel ve kültürel anlamda hızlı bir bozulmayı beraberinde getirebilmektedir. Söz konusu durumun önüne geçmek için ise sürdürülebilir kalkınma modelleri oluşturulmaktadır. Bu doğrultuda, turizmin çevreyle olan ilişkisi de tartışmaya açılarak “sürdürülebilir turizm” kavramı geliştirilmiş ve turizm ve ekoloji arasındaki ilişkinin önemi vurgulanmıştır. Dahası, turizm endüstrisinin en önde gelen alanı olan konaklama sektörü başta olmak üzere, turizmde çevreye duyarlılığın sağlanmasına yönelik sertifikasyon programları geliştirilerek uygulanmaya başlamıştır. Bu çalışmada; turizmin çevreyle olan ilişkisi sertifikasyon bağlamında değerlendirilmekte, turizm sertifikasyonuyla ilgili sorunlar tartışılmakta ve Türkiye’de konaklama işletmelerinde sertifikasyon aracılığıyla sürdürülebilir turizme yapılacak katkılara değinilmektedir. Türkiye turizminde sertifikasyon sistemlerinin gelişimine kısaca değinilirken, geçerli olan sertifikasyon programlarından Yeşil Yıldız ve Yeşil Anahtar’dan bahsedilmektedir. Çalışmanın son bölümünde, Ankara’da bahsi geçen sertifikaların her ikisine de sahip olan tek işletme olan Radisson Blu Otel’de gerçekleştirilen görüşme ve gözlem verilerine yer verilmiştir. Turizm endüstrisinde sertifikasyonla ilgili sorunların Türkiye’deki durumuyla ilgili analiz yapılmakta ve geleceğe yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler


Yeşil Yıldız; Yeşil Anahtar; Sertifikasyon; Ankara; Konaklama İşletmeleri; Eko (Yeşil) Etiket

Tam Metin:

PDF