Ankara-Polatlı Örneğinde Sosyal Dışlanma Açısından Mevsimlik Tarım İşçiliği

Ercan GEÇGİN

Öz


Sosyolojinin önemli kavramlarından biri haline gelen “sosyal dışlanma” bu çalışmanın temel çerçevesini oluşturmaktadır. Çalışmanın genel amacı Türkiye’deki mevsimlik tarım işçilerinin sosyal dışlanma durumunu, buna etki eden faktörleri Ankara-Polatlı örnekleminde ele alıp betimlemesini yapmaktır. Bu amaç kapsamında her çadırdan hane reisi, kadın ve genç olmak üzere toplam 170 görüşme yargısal örneklem tekniğine göre seçilip yapılmıştır. Bunun yanında derinlemesine görüşmelerden de faydalanılmıştır. Çadır kümelerinde, son derece ilkel koşullarda barınmakta olan mevsimlik tarım işçilerinin ekonomik ve sosyal açılardan sosyal dışlanmaya maruz kaldıkları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler


Mevsimlik Tarım İşçiliği; Sosyal Dışlanma; Polatlı; Türkiye

Tam Metin:

PDF