Sağ Kanat Yetkeciliği Ölçeği: Uyarlama Çalışması

Özgür GÜLDÜ

Öz


Altemeyer (1996) tarafından geliştirilen Sağ Kanat Yetkeciliği (SKY) kavramı, Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson ve Sanford’un (1950) geleneksel yetkecilik çalışmalarının kuramsal ve deneysel sınırlılıklarını gidererek, bu kavrama yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Sağ kanat yetkeciliğini ölçme amacıyla Altemeyer (1996), Sağ Kanat Yetkeciliği Ölçeği’ni (SKYÖ) geliştirmiştir. Ölçek, halihazırda dünyanın birçok yerindeki araştırmalarda kullanılmaktadır. Bu çalışmanın ilk amacı, SKYÖ’nin Türkçe formunu geliştirerek, güvenirlik ve geçerliğinin belirlenmesidir. Analizler SKYÖ’nin Türk üniversite öğrencileri üzerinde yeterli düzeyde geçerlik ve güvenirlik değerlerine sahip olduğunu göstermiştir. Araştırmanın diğer bir amacı ise milliyetçi, muhafazakar, sosyal demokrat ve sosyalist siyasal kimliklere sahip üniversite öğrencilerinin SKY düzeyleri arasında bir fark olup olmadığını belirlemektir. Çalışma bulguları daha önceki araştırmalar ve kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler


Sağ Kanat Yetkeciliği; Siyasal Kimlik; Geçerlik; Güvenirlik

Tam Metin:

PDF