Sultan III. Selim Hân’ın Terkîb Ettiği Türk Mûsıkîsi Makamlarının İncelenmesi

Ferdi KOÇ

Öz


Türk mûsıkîsinin tekâmülünde Osmanlı Devleti padişahlarının himâyeleri göz ardı edilemez. Büyük çoğunluğunun devlet yönetmenin yanı sıra; mûsıkîşinaslık, ressamlık, hattatlık, marangozluk gibi vasıfları bulunmaktadır. Sultan III. Selim Hân (ö.1808), mûsıkî sanatına olan ilgi ve yeteneğiyle Osmanlı sultanları arasında önemli bir yer tutar. Döneminde başta İsmail Dede Efendi, Hacı Sâdullah Ağa gibi pek çok sanatkârı himaye etmiştir. İleri seviyede bir müzisyen olarak tanbur çalmış, ney üflemiş, makam terkîb etmiş ve besteler yapmıştır. Bu çalışmamızın konusu da III. Selim’in terkîb ettiği onsekiz tane makamın incelenerek, kendi terkîb ettiği ya da etmediği makamları tespit etmek ve bunların Türk mûsıkîsine katkısını ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler


Makam; III. Selim; Türk Müziği; Müzik; Osmanlı Müziği

Tam Metin:

PDF