Kişilik Psikolojisi, Önyargının Psikolojisi ve Kamuoyu: Gordon Allport ve Walter Lippmann’ın Görüşleri Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Nil GÜREL

Öz


Kamuoyunun ne olduğu ve nasıl oluştuğuna yönelik pek çok kuram ve yaklaşım vardır. Bu kuram ve yaklaşımlar siyaset bilimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve politik psikoloji gibi çeşitli alanlardan hareket ederek çeşitli kavramlar çerçevesinde kamuoyu kavramına açıklık getirmektedir. Walter Lippmann, 1922 yılında yazdığı “Public Opinion” kitabı ile kamuoyunun ne olduğu ve nasıl oluştuğuna açıklık getirmeye çalışarak ve önyargının temeli olan kalıpyargı kavramını ortaya koyarak tarihte önemli bir yer edinmiştir. Kamuoyunu açıklamada sosyolojik, bilişsel ve psikolojik yaklaşımlarla hareket eden Lippmann, psikoloji ve sosyal psikoloji alanlarında önemli çalışmaları olan, kişilik psikolojisinin babası olarak anılan Gordon Allport’un fikirlerinden etkilenmiştir. Bu çalışmada Walter Lippmann’ın Gordon Allport’dan ne yönde etkilendiği ve her iki bilim insanın da ortaya koyduğu kavram ve fikirlerin genel olarak kamuoyunun ne olduğu ve nasıl oluştuğunu açıklamaya katkısını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu noktadan hareketle kişilik ve önyargı arasında ne tür bir ilişkinin olduğu ve bu iki kavramın kamuoyunun ne olduğu ve nasıl oluştuğunu açıklamaya katkısı ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler


Kalıpyargı; Önyargı; Kişilik; Kamuoyu

Tam Metin:

PDF