Yakınlarına Bakım Verenlerin Ruh Sağlıkları İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişkiler

Zehra Y. DÖKMEN

Öz


Yakınlarına bakım verenlerde ruh sağlığı ile sosyal destek arasındaki ilişkileri incelemek ve bakım verdikleri bir aile yakını olanlarla olmayanları karşılaştırmak amacıyla 213 katılımcıdan (n1=154, n2=59), demografik bilgi formu, Kısa Semptom Envanteri ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ile veri toplanmıştır. Bakım verdikleri bir yakınları olan katılımcıların ruh sağlıklarının daha olumsuz ve algıladıkları sosyal desteğin daha düşük olduğu bulunmuştur. Yakınlarına bakım verenlerde, algılanan aile desteği ve bakım verilenlerin kendi temel ihtiyaçlarını ne kadar görebildikleri Kısa Semptom Envanteri’nin çoğu puanındaki değişime anlamlı katkıda bulunmaktadır. Medeni durum, cinsiyet, hastanede bakım verme, bakım süresi de bazı puanlardaki değişimi anlamlı düzeyde açıklayabilmektedir. Bulgularla Batı literatürü arasında paralellikler bulunmaktadır; örneğin, kadınlar daha çok bakım vermektedirler, bakım verenlerin ruh sağlıkları tehdit altındadır, sosyal destek önemlidir.

Anahtar Kelimeler


Aile Yakınlarına Bakım Verenler; Ruh Sağlığı; Kısa Semptom Envanteri; Algılanan Sosyal Destek; Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği

Tam Metin:

PDF PDF