Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Etiği

Turan ERGÜN, Nesrin ÇOBANOĞLU

Öz


Bu makalede sürdürülebilir kalkınma kavramının ne olduğu, sürdürülebilir kalkınmanın bileşenleri, küresel düzeyde, bölgesel düzey örneği olarak Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de gelişimi ile bu kavramın çevre etiği içindeki yeri ve çevre etiğine katkıları insan merkezli, canlı merkezli ve çevre merkezli etik bağlamında tartışılacak; sürdürülebilir kalkınma kavramına karşı yöneltilebilecek eleştiriler irdelenecek; bu arada gelecek kuşaklar sorununa değinilecektir.

Anahtar Kelimeler


Sürdürülebilir Kalkınma; Çevre Etiği; Gelecek Kuşaklar

Tam Metin:

PDF