Hukuki ve Etik Boyutlarıyla Sokak Hayvanları

Hülya TAMZOK, Mustafa KÜK, Nesrin ÇOBANOĞLU

Öz


Sokak hayvanlarının sayısı, çeşitli nedenlerle artmakta olup, bu hayvanların yaşadıkları sorunlar ciddi boyutlardadır. Bu sorunların çözümüne yönelik çabaların yoğunlaştırılması ise insanın etik sorumluluğunda olmalıdır. Bu çalışmanın amacı; sorunu ortaya koymak ve çözüme yönelik çabaların artmasına katkı sağlamaktır. Bu çalışmada, konuya ilişkin kaynaklar derlenerek, biyoetik yaklaşımla değerlendirilmiştir. Sokak hayvanları ve bunların sorunlarına ilişkin veri ve bilgi sınırlıdır. Bu hayvanların sorunlarının çözülmesine yönelik politikalar ile yasal ve yönetsel düzenlemelere temel oluşturacak veri ve bilgilerin elde edilmesi için yeni çalışmalara ve ayrıca mevcut mevzuatın uygulanması için sorumlu kuruluşların idari kapasitelerinin geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Sokak Hayvanları; Etik; Biyoetik; Kentleşme; Çevre

Tam Metin:

PDF