İnsansız Savaş Araçları ve Etik

Tarık AK, Nesrin ÇOBANOĞLU

Öz


İnsansız Savaş Aracı (İSA) yüz yıllık bir geçmişe sahiptir. Son on yılda yaşanan teknolojik gelişmeler, araçların hem miktar hem de uygulama alanlarında çeşitlilik göstermesini sağlamıştır. Günümüzde özellikle bu araçların silahlı olarak kullanımı etik ve yasal belirsizlikleri de beraberinde getirmiştir. Bu çalışmanın amacı, İSA’ların çatışma alanlarında kullanımıyla ilgili etik ve yasal sorunları belirlemektir. İSA’ların kullanımına etik çerçeveden bakılmasının, uluslararası güvenlik ortamında insani hukukun daha fazla işlerlik kazanmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir

Anahtar Kelimeler


İnsansız Savaş Araçları; İnsansız Hava Araçları; Silahlı Çatışma Hukuku; Etik

Tam Metin:

PDF