İkidillilik Bağlamında Düzenek Değiştirme Olgusunun Temel Dil Çerçeve Modeline Göre İncelenmesi

Fatma DEMİRAY

Öz


Bu çalışma, ikidillilik bağlamında biçim-sözdizimsel özelliklerdeki düzenek değiştirme olgusunu, Myers-Scotton’un Temel Dil Çerçeve Modeli ve Myers-Scotton ve Jake tarafından 1997 yılında Temel Dil Hipotezinin yeniden şekillendirilmesiyle oluşturulmuş 4M Modeli ve Soyut Düzey Modeli kapsamında incelemeyi amaçlamaktadır. Ad, sıfat ve eylem gibi içerik biçimbirimleri ve sistem biçimbirimleri İtalyanca öğrenen anadilleri İngilizce ve Türkçe olan öğreniciler açısından Temel Dil Hipotezindeki düzenek değiştirme görüngüsü ile değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada, klasik düzenek değiştirme olgusu yerleşik dil çatısında incelenmekte ve Temel Dil Hipotezi farklı ikidillilik söylemlerinde araştırılmaktadır.

Anahtar Kelimeler


İkidillilik; Düzenek Değiştirme; Temel Dil Çerçeve Modeli

Tam Metin:

PDF