Alidebağ Korusunun İmara Açılmasının Toplum-Doğa İlişkisi, Çevre Etiği Yaklaşımları, Hukuk Devleti ve Katılımcı Çevre Politikası Açısından Değerlendirilmesi

İrfan DOĞAN

Öz


İnsan-doğa ilişkisi, ilkçağlardan itibaren varolagelmiş bir olgu olup insanın doğa ile olan mücadelesini ele almaktadır. İnsanlar daha önceleri doğayı amacına uygun olarak kullanmakta iken daha sonra bu durum insanın doğaya hâkim olma isteğine dönüşmüştür. İnsanın doğaya hâkim olması ve doğayı ele geçirme isteği doğanın sömürülmesi anlamına gelmektedir. Ülkemizde yakın zamanlı doğaya zarar verme girişimlerinden biri de Validebağ Korusu’nun imara açılması konusudur. 1999 yılında 1. derece doğal sit alanı ilan edilen Validebağ Korusu’nun imara açılması gündemi uzun süre meşgul etmiştir. Koruma alanı olarak ilan edilen bölge, çeşitli sebeplerle imara açılmaya çalışılmıştır. Koru ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verilmesine rağmen yasalar ihlal edilerek çalışmalar devam etmiştir. Bu çalışmada, Validebağ Korusu’nun imara açılması çeşitli yönleriyle tartışılarak insanın doğa ile ilişkisi, çevre etiği yaklaşımları, hukuk devleti ve katılımcı çevre politikaları bağlamında ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler


Çevre Tahribatı; Doğaya Verilen Zarar; İmar Planı Değişikliği; Toplum-Doğa İlişkisi; Katılımcı Çevre Politikası

Tam Metin:

PDF