Çankırı İlinde Doğal Afetlerin Alansal Dağılımı Üzerine Bir Değerlendirme (1950 - 2010)

Murat M. KÖLE, Murat ATAOL

Öz


Afetler insanoğlunun birlikte yaşamak ve mücadele etmek zorunda kaldığı olaylar olarak, bilinen insanlık tarihi boyunca önemli bir yer tutmaktadır. Bilindiği üzere, doğal afetlerin oluşum mekanizmaları durdurulamamaktadır. Bu nedenle etkileri ile doğru mücadele hayati önem taşımaktadır. Çalışmada, 1950 - 2010 dönemi arası Çankırı il sınırlarında meydana gelen ve afet olma özelliği taşıyan doğa olaylarının alansal dağılımı incelenmiştir. Hiyerarşik kümeleme analizinden yararlanılarak Çankırı il sınırlarında meydana gelen doğal afetler, ilçe bazlı olarak dört farklı kümede gruplandırılmıştır. Sayısallaştırılan dağılım ile il genelinde, ilçe ölçeğinde afet yoğunluk haritası oluşturulmuştur. Yapılan çalışmaya göre, birinci gruptan dördüncü gruba doğru ilerledikçe afet niteliğine sahip doğal olayların sayısında artış yaşanmaktadır. Çankırı ili ölçeğinde gerçekleştirilen bu çalışma ile güncel kentsel planlama çalışmalarına katkı yapılması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Çankırı; Doğal Afet; Afet Yoğunluk Haritası

Tam Metin:

PDF