Politik Söylemde Gerçekliğin Sunumu Üzerine Bir Örneklem

Özlem AKSU KURTOĞLU

Öz


Bilgilendirici metinlerde önermelerin doğruluk ve bu anlamda kesin değerini belirginleştirmek, kiplik (modality) kullanımını +gerçek bağlamında sorgulamakla mümkündür. Politik söylem metinlerinde bilginin sunumundaki kipsel tercihleri ve bu metinlerde gerçekliğin nasıl sunulduğunu betimlemek, Türkçe politik söylem metinlerindeki sunumsal stratejilerin saptanması açısından önemlidir. Bu çalışmada, Türkiye’deki politik söylemin genel özelliklerini ve gerçeklik sunumunun bu söylemdeki yerini sorgulamak amaçlanmıştır. Politik söylemde gerçekliğin sunumunu inceleyen Aksu (2008)’in devamı niteliğindeki bu çalışmada, politik söylem özelliği taşıyan metinlerde gerçeklik sunumunun nasıl işletildiği, Palmer (2001)’de belirtilen kiplik sınıflamalarına dayanarak betimlenmiş ve bu betimlemeler Eleştirel Söylem Çözümlemesi Kuramı’na göre değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Kiplik; Politik Söylem; Eleştirel Söylem Çözümlemesi

Tam Metin:

PDF