İnternetin Politik Katılıma Etkisi

Sibel ERDOĞAN DEMİR

Öz


İnternet günümüzde en etkili kitle iletişim araçlarından biridir. Bu çalışmada internetin ve sosyal medyanın kişilerin politik tutumları ve davranışları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırmada enformasyon teknolojisi, politik katılım gibi konular üzerinde durulmuştur. Bu anlamda 68 kadın, 62 erkek olmak üzere toplamda 130 kişiye anket çalışması uygulanmıştır

Anahtar Kelimeler


İnternet; Sosyal Medya; Kollektif Eylem; Politik Katılım; Sivil Toplum

Tam Metin:

PDF