Sözcük ve Yazım Tercihlerinde İstemsiz Bir Karmaşa: İngilizce Öğretmenlerinin İngiliz ve Amerikan İngilizcesi Tercihleri

Sıla AY, Tarık UZUN

Öz


Türkiye’de İngilizce öğretmeni olmak isteyen kişilerin lisans öğrenimlerini, dil ile ilgili bir bölümde tamamlamış olmaları gerekmektedir. Birbirinden oldukça farklı niteliklerdeki bu bölümlerde özel çalışma alanlarına odaklanıldığından, mezunların dil yeterlikleri ve dile yönelik tutumları da farklılık gösterebilmektedir. Bu noktadaki belirsizlik, ilgili bölüm mezunlarının İngilizcenin en yaygın iki değişkesi olan İngiliz İngilizcesi (İİ) ve Amerikan İngilizcesi (Aİ)’ndeki yeterlik durumlarını ve tutumlarını araştırmayı da önemli kılmaktadır. Bu çalışmada, İngilizce öğretmenlerinin sözcük ve yazım tercihleri ile İİ ve Aİ’yi benimsemeye yönelik tutumlarının ortaya konması hedeflenmiştir. Veri toplama aracı dört bölümden oluşmaktadır: Türkçeden İngilizceye sözcük çevirisi, tümce çevirisi, bir paragrafın tektipleştirilmesi ve tutum sormacası. Çalışmanın sonuçları sözcük tercihlerinde karmaşık eğilimlere işaret ediyor olsa da, İİ’nin yazım tercihlerinde daha baskın olduğu anlaşılmıştır. Tutum araştırmasında elde edilen sonuçlar, katılımcıların kendilerini genel anlamda İİ kullanıcısı olarak tanımladıklarını ortaya koymaktadır; ancak sözcük tercihleri iki değişke arasında dengeli bir görünüm olduğunu göstermektedir ki bu da kimi katılımcıların ifade ettikleri tercihleriyle sözcük kullanım görünümleri arasında bulunan bir uyumsuzluğa işaret etmektedir. Dilbilgisi kuralları açısından İİ daha fazla tercih edilmiştir; bununla birlikte, katılımcılar tarafından sunulan örneklerin yeterli sayıda olmadığı da gözlenmiştir. Ayrıca katılımcıların İİ’yi daha saygın bir değişke olarak görmeleri ve İİ’de mükemmel olmak istemeleri öne çıkan sonuçlar arasındadır. Katılımcılar her iki değişkenin de öğretilmesi gerektiği görüşündedir.

Anahtar Kelimeler


Dil Farkındalığı; Sözcük ve Yazım Tercihleri; İngilizce Değişkeleri

Tam Metin:

PDF (English)