Üst-Anlatılara ‘İnanmazlık’ Çağında Bilimin Olanağı

Ömer Faik ANLI

Öz


Bu çalışmada Aydınlanma’dan bu yana modern insanın başat entelektüel uğraşı olarak görülen bilim postmodern eleştiri bağlamında incelenecektir. Özellikle Lyotard, Feyerabend ve Rorty’nin yaklaşımları çerçevesinde bilimin bir “üstanlatı” olarak konumu ve postmodern durum içerisinde olanağı sorgulanacaktır. Postmodern düşüncenin doğruluk (hakikat), nesnellik ve rasyonalite kavramlarına yönelik eleştirisinin ‘bilim’ etkinliğinin olanağını ortadan kaldırıp kaldırmadığı sorusuna genel bir yanıt verilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler


Postmodernizm; Bilim; Hakikat (Doğruluk); Üst-Anlatı; Lyotard

Tam Metin:

PDF