Türk Yatırım Fonlarının Portföy Performanslarının Analizi

Fazıl GÖKGÖZ, Mehmet Ogan GÜNEL

Öz


Finansal varlık çeşitlerinin artmasıyla birlikte, yatırım yapılacak varlıkların seçilmesi oldukça zorlaşmıştır. Bunun sonucunda, yatırım yapılması düşünülen finansal varlıkların başarılarının karşılaştırılması gereği ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, Türk Sermaye Piyasası’nda bulunan yatırım araçlarının performanslarının değerlendirilmesine yöneliktir. Çalışmada öncelikle, portföy performanslarının değerlendirilmesi için bilinmesi gereken temel bilgiler verilmiştir. Çalışmada tek kriterli performans analizi modelleri açıklanmıştır. Daha sonra, açıklanan tek kriterli performans değerlendirme modellerinden dört önemli finansal model (Sharpe Oranı, Sortino Oranı, Treynor Oranı ve Jensen’in Alfası) 2008-2009 döneminde, A tipi, B tipi ve değişken fonlar arasından toplam fon değerlerine göre seçilen 10’ar adet yatırım fonuna 6 aylık dönemler halinde uygulanmıştır. Sonuç olarak tek kriterli performans modellerinin Türk yatırım fonlarının performanslarının belirlenmesi bağlamında anlamlı sonuçlar verdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Getiri ve Risk; Yatırım Fonları; Performans Analizi

Tam Metin:

PDF