Duygu Dışavurumu, Empati, Depresyon ve Evlilik Uyumu Arasındaki İlişkiler

Şennur TUTAREL-KIŞLAK, Işıl GÖZTEPE

Öz


Bu araştırmanın amacı demografik değişkenler, duygu dışavurumu, depresyon, empati ile evlilik uyumu arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Evlilikte Uyum Ölçeği, Duygu Dışavurum Düzeyi Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği ve Empati Eğilim Ölçeği 167 evli kişiye (102 kadın, 65 erkek) uygulanmıştır. Duygu Dışavurum Düzeyi Ölçeği/Duygusal Tepki alt ölçek puanlarının evlilik uyumunu yordadığı belirlenmiştir. Hoşgörü/Beklenti ve Duygusal Tepki alt ölçek puanları ile Depresyon puanlarının, evlilikte uyum düzeyi yüksek olan grup ile düşük olan grup arasında farklılaştığı da görülmüştür. Uygulamanın klinik bir örneklemle yapılmamış olması, evli kişilerde duygu dışavurumuyla ilgili bulguların önemini artırmaktadır. Gelecekte evlilik üzerine yapılacak çalışmalarda, duygu dışavurumu değişkeninin dikkate alınması önerilir.

Anahtar Kelimeler


Evlilik Uyumu; Duygu Dışavurumu; Depresyon; Empati

Tam Metin:

PDF