Üçağızlı Mağarası Öncül Üst Paleolitik Dönem Taş Alet Kültürü

İsmail BAYKARA, Erksin GÜLEÇ

Öz


Levant bölgesinde Geç Orta Paleolitikten Erken Üst Paleolitiğe geçişte alet endüstrisinde hızlı bir değişim gözlenmiştir. Bu süreç özellikle dilgi aletlerin sayısal olarak artmasıyla belirginleşmektedir. Dilgi aletlerin üretimine paralel olarak süslenme amaçlı deniz kabuklarının kullanımı ve kemik alet yapımında da artış olmuştur. Bu süreç Öncül Üst Paleolitik kültürü olarak tanımlanmıştır ve Orta Paleolitiğin sonu ile Erken Üst Paleolitiğin başlangıcı arasında geçiş özelliği taşıyan taş alet üretimiyle karakterizedir. Bu çalışma kapsamında Üçağızlı Mağarasının Öncül Üst Paleolitik dönemi içeren I-H-G-F tabakalarından ele geçmiş taş aletlerin tipolojik ve teknolojik özellikleri incelenmiştir. Üçağızlı Mağarası Öncül Üst Paleolitik kültürü Levant bölgesine benzemektedir ve bu bölgenin kuzeyinde yer alan bir yerleşim alanıdır.

Anahtar Kelimeler


Öncül Üst Paleolitik; Üçağızlı Mağarası; Levallois Tekniği; Anadolu

Tam Metin:

PDF