Hünernâme II. Cilt Minyatürlerinde Kompozisyon Düzeni

Ruhi KONAK

Öz


Hünernâme II. cilt, (TSM. H. 1524), el yazması Osmanlı minyatür sanatı açısından önemli bir eserdir. Kanuni Sultan Süleyman’ın yetenek ve başarılarını konu alan el yazmasında, altmış beş adet minyatür yer almaktadır. Minyatürleri üreten sanatçı veya sanatçılar hakkında, elyazmasının son sayfasında Şehnameci Seyyid Lokman’ın, Nakkaş Osman’dan övgü ile söz etmesi dışında günümüzde herhangi bir belge veya bilgi mevcut değildir. Konuya ilişkin bilgi ve belgelere ulaşılıncaya kadar el yazmasındaki minyatürler üzerinde yapılacak incelemeler belirli fikirlerin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu yönde bir belirleme yapmak ve benzer araştırmaları desteklemek üzere makalede, el yazmasındaki minyatürlerin kompozisyon düzenlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda yürütülen çalışma ile minyatürlerin kompozisyon düzenleri tespit edilmiş; çeşitlenen üsluplar bağlamında değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Minyatür; Hünernâme; Osmanlı; Sanat; Kompozisyon

Tam Metin:

PDF