Orta ve Geç Ergenlik Dönemindeki Ergenlerde Tutum ve Davranış Farklılıkları

Canan Özlem GÖZCÜ YAVAŞ

Öz


Ergenlik, çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecidir. Çalışmada bu süreç kaynak teorisi ve sosyal kontrol teorisi bağlamında ele alınmıştır. Ergenlerin tutum ve davranışları arasındaki farklılıkların betimlenmesi genel amaç olarak vurgulanmıştır. Veriler nicel veri toplama tekniği olan anketler aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmada 366 tane anket uygulanmıştır. Araştırma verileri SPSS 11,5 aracılığıyla işlenmiştir. Sorular tek cümleler (single item) halinde hazırlanmıştır. Soruların seçenekleri beşli likert ölçeğine uygun olarak düzenlenmiştir. Ergen anababa arasındaki sevgi ve statü alışverişlerinde, anababasal bağda ve çatışma alanlarında tutum ve davranış farklılıkları olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler


Ergenlik; Tutum ve Davranış Fark; Çatışma

Tam Metin:

PDF