Güncel Sanatta Sayısal Resimsellik

Emre TANDIRLI

Öz


Çağdaş sanatın disiplinler arası ortamında, zengin bir görsellik sunan yeni elektronik ifade biçimleri izleyiciyi yeni bir algılama boyutuna taşımaktadır. Bu yeni algılama boyutu şüphesiz günümüz bilişim teknolojileri ortamına uygun dinamiklerle nitelik kazanmaktadır. Çağdaş sanatın yeni kavramsalcı veya yeni öncü yaklaşımları geleneksel resimsellikten uzaklaşma ve klasik estetik değerlerden arınma anlamına geldiği gibi bir yandan da 1980lerin yeni dışavurumcu ifade biçimlerinden beslenen bazı örnekler aracılığıyla resimsel ifade biçimleri tekrar gündeme getirilmekte, salt kavramsallığa güçlü bir tepki olarak da ortaya konmaktadır. Sayısal medyumun karakteristik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda imge üzerindeki teknolojik müdahaleler resimsel değerlerin geleneksel yapısıyla örtüşmüyor gibi görünmektedir. Ancak bu müdahaleler sayısal dilin yapısında bulunan sistemli ve kaydedilebilir sanal bir üretim sürecinde etkin ve hızlı sonuçlar vererek güçlü resimsel etkilerin ön görülerini sunabilmektedir. Güncel sanat kavramsal tutarlılıklar çerçevesinde izleyiciyi zihinsel aktivite oyunlarına davet etmenin yanı sıra estetik geleneklere olan insani ihtiyacı gideren, böylece gizemli dünyaların keşfedilmesini sağlayan bir araç olma özelliğini de taşımaktadır. Sayısal ortamın ekran koruyucuları, “duvar kağıtları”, doğanın arı imgeleri, sanatsal platformda 21. yüzyıl estetiğinin idealize edilmiş güzel alemlerini temsil eden simülasyonlara dönüşebilmektedirler.

Anahtar Kelimeler


Sayısal; Resimsel; Kavramsal; Estetik; Simülasyon

Tam Metin:

PDF