Uluslararası Kuruluşların Sürdürülebilir Kalkınma Politikaları

Nazlı Beril ÖZER

Öz


Sürdürülebilir kalkınma, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların da kendi ihtiyaçlarını insan ile doğa arasında denge kurarak karşılanmasını öneren; sosyal, çevresel ve ekonomik boyutları olan bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. Araştırma kapsamında, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının başat ekonomik sistemi oluşturan kapitalist sistem içerisinde sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarıyla bütüncül bir şekilde uygulanmasının ne kadar mümkün olduğu sorgulanmaktadır. Bu amaçla, UN, WB, OECD ve WWF gibi uluslararası kuruluşların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımları incelenmiştir. Araştırma kapsamında ilgili kuruluş temsilcilerine nitel araştırma tekniklerinden derinlemesine mülakat uygulanmıştır. Veriler Eko-Marksizm temel yaklaşımı çerçevesince analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda incelenen uluslararası kuruluşların sürdürülebilir kalkınma uygulamalarında farklıklar bulunduğu ve politikalarında sürdürülebilir kalkınmanın farklı boyutlarını ön plana çıkarttıkları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler


Sürdürülebilir Kalkınma; Kapitalizm; Çevre; Uluslararası Kuruluşlar

Tam Metin:

PDF