Din ve Uyarlanma İlişkisine Antropolojik Bir Bakış

Çakır Ceyhan SUVARİ

Öz


Din, insan yaşamını her açıdan etkilemektedir. Söz gelimi sosyal, siyasal, sanatsal, toplumsal cinsiyet rolleri ve hatta mutfak kültürü alanlarında dinin etkisini görmek mümkündür. Aynı şekilde uyarlanma biçimleri de dinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Din, bir taraftan uyarlanma stratejileri tarafından şekillendirilirken, öte yandan uyarlanma biçimleri de etkinliklerinin kutsanması bağlamında dine ihtiyaç duymaktadır. Bu makalede din ve uyarlanma arasındaki diyalektik ilişkiye değinilmektedir.

Anahtar Kelimeler


Din; Uyarlanma; Zerdüştilik; Hıristiyanlık; Musevilik; İslamiyet

Tam Metin:

PDF