Sosyal Psikolojik Açıdan Yabancılaşma: Dean’in Yabancılaşma Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması

Özgen YALÇIN, Ali DÖNMEZ

Öz


Bu çalışmada öncelikle sosyal psikolojik bir çerçeveden yabancılaşma kavramının ve yabancılaşma hakkında yapılan çalışmaların tarihsel gelişimi izlenmeye çalışılmıştır. İkinci olarak, sonraki çalışmalarda geçerli ve güvenilir bir araç olarak kullanılması amacıyla Dean’in Yabancılaşma Ölçeği Türkçeye uyarlanmıştır. Bu amaçla 180’i kadın (%59.6), 122’si erkek (%40.4) olmak üzere toplam 302 üniversite öğrencisine ulaşılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda güçsüzlük, kuralsızlık ve toplumsal yalıtılmışlık olmak üzere üç faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Ölçeğin Cronbach alfa içtutarlık katsayısı .79, test tekrar test güvenirlik katsayısı ise .74 olarak belirlenmiştir. Bulgular ilgili yazın çerçevesinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Yabancılaşma; Ölçek Uyarlama; Dean’in Yabancılaşma Ölçeği; Sosyal Psikoloji

Tam Metin:

PDF