Türkçe Bilimsel Metinlerde Etkileşimli Üstsöylem Belirleyicileri

Özlem DAĞ TARCAN

Öz


Üstsöylem (metadiscourse) kavramı, söylem çözümlemesi ve dil eğitimi alanlarında farklılık yaratan yeni bir alanı tanımlarken aynı zamanda metin yazarları ve yazarların kendileri, metinleri ve okuyucuları arasındaki iliĢkileri kapsamaktadır. Üstsöylem, alanyazındaki önemine karĢın çoğu zaman farklı biçimlerde algılanmakta ve farklı dil kullanımlarına yol açmaktadır. Bu çalıĢmada, Hyland (2005)‟te sunulan Üstsöylem Modeli temelinde Türkçe Bilimsel Metinlerdeki etkileĢimli (interactive) üstsöylem belirleyicileri üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda, çalıĢmanın veri tabanı sosyal bilimler alanındaki farklı bilim dallarında (psikoloji, tarih, sosyoloji, eğitim bilimleri, felsefe ve turizm) yazılmıĢ olan özgün araĢtırma yazılarından rastlantısal olarak seçilmiĢ yazılardan oluĢmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Üstsöylem; Etkileşimli Üstsöylem Belirleyicileri; Bilimsel Metin

Tam Metin:

PDF