II. Dünya Savaşı Sonrası Korenin Yeniden Yapılanması Hakkındaki Bir ABD Belgesi Üzerine

M. Ertan GÖKMEN

Öz


Bu makale, Stanford Üniversitesi Hoover Institute Arşivlerindeki resmî Amerika Birleşik Devletleri arşiv belgelerine dayandırılmıştır. Çalışma, Japon İstila Döneminin resmî olarak bitmesini müteakip Amerikan Askerî Hükümetince yürütülen faaliyetlerden eğitim ve kamuoyunun yönlendirilmesi ile ilgili konular üzerine odaklanmıştır. 1945 yılının Eylül ayından itibaren Kore Yarımadasında yeni bir ülke kurulması çabalarına destek veren ABD’nin eğitim ve toplum mühendisliği alanındaki stratejileri II.Dünya Savaşı sonrasında uzunca bir süre devam etmiştir. Amerikalıların çalışmaları Kore halkının toplumsa hafızasında olumlu bir ABD imajı yaratılması bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler


Japon İstilası Dönemi; Güney Kore; Eğitim; Kamuoyu; Hoover Institute Arşivleri

Tam Metin:

PDF