6-12 Yaş Türk Çocukları İçin Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği

Nilhan SEZGİN, Sevil AKMAN

Öz


Bu makalede annelerden alınan bilgilere dayanan, Türk çocuklarına özgü, Sosyal Uyum Beceri Ölçeği- SUBÖ’nin geliştirme çalışmaları özetlenmiştir. İlk adımda çocukların sosyal uyum ve becerilerini ölçen değişik ölçekler gözden geçirilmiş ve saptanan 45 madde, Türk kültürüne uyarlanmış; 71 madde ise araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. İkinci adımda. 116 maddelik SUBÖ birinci formu, 493 anneye (340 sağlıklı 153 psikiyatrik tanı almış çocuk ya da zihinsel engelli çocuk annesi) uygulanmıştır. Elde edilen veriler üzerinden hesaplanan madde-toplam test korelasyonları ile ölçeğin 59 maddelik son formu elde edilmiştir. Faktör analizi yöntemleri ile SUBÖ’nin 7 faktörlü yapısı belirlendikten sonra ölçeğin son formunun tüm test ve alt ölçeklerinin iç-tutarlıkları iki yarım test ve Cronbach Alpha katsayıları olarak hesaplanmıştır. Elde edilen 94 - .57 arasındaki katsayılar ölçeğin güvenirliğinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca, sağlıklı çocukların SUBÖ toplam ve alt ölçek puanlarının psikiyatrik tanı almış ya da zihinsel engelli çocukların puanlarından anlamlı düzeyde düşük olduğunun saptanması ise ölçeğin geçerliğine ilişkin önemli bir bulgudur.

Anahtar Kelimeler


Sosyal Uyum ve Beceri; Türk Çocuklarda Sosyal Uyum ve Beceri Değerlendirme; Ebeveyn-Bakıcının Sosyal Uyum ve Beceri Değerlendirmesi; 6-12 Yaş Türk Çocuklar Sosyal Uyum ve Beceri Değerlendirme; Sosyal Uyum Beceri Ölçeği Geliştirilme Adımları

Tam Metin:

PDF