Türev Aracı Kullanmanın Banka Karlılığı Üzerindeki Etkileri: Kriz Öncesi ve Sonrasında Türkiye Örneği

Sevgi Eda TUZCU

Öz


Bu çalışma, Türk Bankacılık Sektörü’nde karlılığı belirleyen faktörleri incelemektedir. Bu amaçla, 30 ticari bankanın verileri dinamik panel veri teknikleri ile incelenmiştir. Bu bankalara ilişkin, yönetimsel, sektörel ve makroekonomik pek çok değişken analize dahil edilmiştir. Çalışmanın literatüre katkısı, türev araç kullanımının karlılık üzerindeki etkisini özellikle dikkate almasıdır. Sonuçlar, türev araçların genellikle riskten korunma amaçlı kullanıldığını; banka yöneticilerinin sistemin güvenliğini ilk sırada tuttuklarını göstermektedir. Bununla bağlantılı olarak, sermaye ve kredi riski gibi içsel değişkenlerin karlılık üzerinde en etkili faktörler olduğu ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler


Banka Karlılığı; Dinamik Panel Model; Türev Araçlar; Mortgage Krizi

Tam Metin:

PDF (English)