Bireysel ve Genel Adil Dünya İnancının Depresyon İle İlişkisi

Düzgün UĞUR, Serap AKGÜN

Öz


Adil Dünya İnancı Kuramına göre (Lerner, 1965, 1980), insanlar dünyanın adil bir yer olduğuna, herkesin hak ettiğini yaşadığına ve yaşadıklarını hak ettiğine inanmaya güdülenmişlerdir. Bu inanç insanların fiziksel ve sosyal çevrelerini durağan ve düzenli olarak algılamalarını sağlamakta ve böylece psikolojik sağlığı olumlu yönde etkilemektedir. Bu çalışma adil dünya inancı ve depresyon ilişkisini test etmek amacı ile yapılmıştır. Araştırmaya 60’ı depresyon tanısı almış, 60’ı ise depresyon tanısı almamış toplam 120 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılar Beck Depresyon Ölçeği, Rotter İç-dış Kontrol Odağı Ölçeği ile genel ve bireysel adil dünya inancı ölçeğini doldurmuşlardır. Varyans analizi (ANOVA) sonucunda, depresyonsuz grubun kişisel ve genel adil dünya inancı arasında anlamlı bir fark bulunamazken depresyonlu grubun kişisel adil dünya inançlarının genel adil dünya inançlarından anlamlı biçimde daha düşük olduğu bulunmuştur. Bulgular bireylerin genel ve kişisel adil dünya inançlarının değil, bu iki adil dünya inancı arasındaki farkın depresyonla ilişkili olabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler


Depresyon; Adil Dünya İnancı; Kontrol Odağı

Tam Metin:

PDF