Bioetik Çerçevede Çevre Politikaları

Nesrin ÇOBANOĞLU, Arzu ÖZYOL

Öz


Bugüne değin konuya ilişkin olarak yapılan çalışmalar, çevresel bioetiğin, hem bugün yaşayan insanların ve hem de gelecek kuşakların yaşamlarının garantisi olduğu gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Makalede; salt kar yapmak amacıyla geliştirilen ekonomi politikalarının, aşırı tüketimi ve üretimi nasıl körüklediği ve bu durumun doğal kaynakların sürdürülebilirliğini ve Dünya barışını ne ölçüde tehdit ettiği vurgulanmaktadır. Bioetik kuramların sürdürülebilir kalkınmanın çevresel, ekonomik ve sosyal bileşenleri üzerinde ki etkilerinin ayrıntılı bir biçimde ele alındığı bu çalışmada ekonomik verimlilik yeniden tanımlanmakta, dışsallıklar, kamu menfaati ve kamusal mülkiyet trajedisi gibi pazar tabanlı yaklaşımlar değerlendirilmektedir. Ayrıca, “Üretim” ve “Doğa” arasında olması gereken ince çizginin yerinin net olarak tanımlanması ve insanoğlunun içinde kaldığı ikilem ile baş edebilmesi için önemli bir araç olduğuna inanılan yeşil ekonomi kavramı değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler


Biyopolitika; Kamunun Menfaati; Kamusal Mülkiyet Teorisi; Sürdürülebilir Kalkınma; Yeşil Ekonomi

Tam Metin:

PDF