Recaî-Zâde Mahmut Ekrem’in “Nefrîn” ve Tevfik Fikret’in “Sis” Adlı Şiirleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Mahfuz ZARİÇ

Öz


Bu çalışmada II. Abdülhamit yönetiminin, Tanzimat ve Servet-i Fünûn dönemlerinin iki büyük şairi tarafından nasıl izlekleştirildiğini inceleyeceğiz. Bu amaçla Recaî-zâde Mahmut Ekrem’in “Nefrîn” ve Tevfik Fikret’in “Sis” isimli şiirlerini içerik, üslup ve şekil özellikleri açısından karşılaştırmalı olarak inceleyecek; mizaçları ve mensup oldukları kuşakları farklı olan bu iki şairin aynı konuyu ele alış biçimlerindeki benzerlik ve farklılıkları değerlendireceğiz.

Anahtar Kelimeler


Şiir; Tema; Üslup; Sis; Nefrîn; Recaî-zâde Mahmut Ekrem; Tevfik Fikret

Tam Metin:

PDF