Akademik ve İdari Personelin Gözünden Yöneticiler(i): Ankara Üniversitesi TÖMER Örneği

Arcan TUZCU, Dilber ULAŞ

Öz


Günümüzde örgütsel iletişimi sağlama, bilgi paylaşımı, örgütsel destek verme, örgütsel adaletin temini, kararlara katılım sağlama ve örgütsel güven oluşturma vb. konular yöneticilerin başarısında ve çalışanları tarafından değerlendirilmesinde dikkate alınan konular haline gelmektedir. Bu nedenle yöneticilerin bu konulardaki tutumu çalışanlarca olumlu veya olumsuz, başarılı veya başarısız bir yönetimin belirleyicisi olabilmektedir. Bu çalışmada TÖMER personelinin üst, orta ve alt kademelerdeki yöneticilerine yönelik bakış açısı ve çalışanların gözünden farklı kademelerde görev yapan bu yöneticilerin yönetim uygulamaları arasındaki benzerlik ve farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışanların üst yönetime ilişkin değerlendirmeleri hayli olumsuz iken, orta kademe yönetime yönelik değerlendirmeleri olumlu, alt kademe yönetime yönelik değerlendirmeleri ise oldukça yüksektir.

Anahtar Kelimeler


Örgütsel İletişim; Örgütsel Destek; Örgütsel Adalet; Kararlara Katılım ve Örgütsel Güven

Tam Metin:

PDF