İsrail'in Ulus-Devlet Yasası

Diren ÇAKMAK

Öz


Çalışmada, devletin karakterini Yahudi halkının ulus-devleti olarak belirleyen İsrail'in ulus-devlet yasası incelenmektedir. İsrail Parlamentosu'nun 19 Temmuz 2018'de kabul ettiği yasa hem takdir hem eleştiri ile karşılanmıştır. Kamuoyu yoklamalarına göre, İsrail toplumunun %60'ı yasayı desteklemektedir. İsrailli Araplar, yasanın ırkçı olduğunu ve azınlıklara karşı ayrımcılık içerdiğini ileri sürmektedirler. Muhalefet partisi liderleri yasanın İsrail Bağımsızlık Bildirgesi ile bağdaşmadığını savunmaktadırlar. Bildirgede İsrail topraklarında Yahudi Devletinin yeniden kurulmasının Yahudi halkının doğal hakkı olduğu ve İsrail Devletinin ülkesinde yaşayan herkese, din, ırk veya cinsiyet ayırt etmeksizin, sosyal ve siyasal haklarda eşitlik sağlayacağı ve İsrail Devletinin ülkesinde yaşayan herkesin din, vicdan, dil, eğitim ve kültür özgürlüğünü güvence altına alacağı yazılıdır. İsrail muhalefet partisi liderleri, Bildirge ile İsrail'in hem Yahudi hem demokratik bir devlet olarak kurgulandığını savunmakta ve İsrail hükümetini devletin Yahudi ve demokratik karakterleri arasındaki dengeyi bozmakla suçlamaktadırlar. Hükümet, yasanın muhaliflerinin Anti-Siyonist olduklarını savunmaktadır. İsrail ulus-devlet yasasının anlaşılmasının, Siyonizm ve demokrasi arasındaki ilişkiye dair tartışmaları yorumlamak bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yasanın içeriği açıklanmakta, ikinci bölümde yasanın Bildirge ile bağdaşıp bağdaşmadığı ele alınmakta ve üçüncü bölümde yasaya dair takdir ve eleştiriler değerlendirilmektedir. Çalışmanın İsrail siyasal hayatını anlamaya katkı sunması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler


İsrail; Yahudilik; Siyonizm; İsrail Bağımsızlık Bildirgesi

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33537/sobild.2019.10.1.5